Headerbild

Kategorier

Brev från ordföranden nr 3

2016-12-15 i Allmänt

Informations brev nr 3 2016-11-07

Bästa DSK:are!

Nu är det hektiska tider i DSK, framförallt med ombildningen till alliansförening. I detta brev tänkte jag bl.a. informera om hur ombildningsarbetet fortskrider, enkäten till fotbollens medlemmar och en jubilar. Ursäkta att det blir ett långt mail, hoppas du orkar läsa ända till slutet. Vi börjar med enkäten;

I början av oktober gick en enkät ut till alla aktiva spelare i fotbollen med frågan:

Vill du att Danderyds SK fortsätter det tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett förslag på ett samgående med IFK Stocksund?

Svaret blev Ja 66st (34,6%) Nej 125 st (65,4%)

Som jag skrev i senaste medlemsbrevet, var syftet med enkäten att ta reda på medlemmarnas inställning i frågan om ett eventuellt samgående. Vi har nu fått ett tydligt svar och det är således inte aktuellt att ta upp denna fråga igen. Fotbollsstyrelsen har dock diskussioner med andra fotbollsklubbar i kommunen om ev samarbeten och kommer säkert att informera medlemmarna om detta fortlöpande tillsammans med information om hur fotbollsverksamheten kommer utvecklas framåt. I samband med enkäten har det kommit en del frågor till kansliet och till mig och jag har därför sammanställt frågor och svar nedan. Om det skulle finnas ytterligare frågor så återkom gärna till mig via mail eller telefon eller om du ser mig på Vallen. Jag kommer dock inte att svara på frågor på Facebook eftersom DSK inte har någon officiell sida där. Nu till alliansombildningen;

Den på årsmötet beslutade alliansombildningen är nu inne i ett intensivt skede som tar mycket tid i anspråk för både huvudstyrelse och sektionsstyrelser. Jag har nu glädjen att välkomna tre nya idrottsklubbar till världen och Danderyd:

Danderyds SK Volleybollförening

Danderyds SK Friidrottsförening

Danderyds SK Innebandyförening

Dessa tre klubbar startar successivt sina respektive verksamheter när deras inomhussäsonger drar igång. Du som är medlem i någon av de tidigare sektionerna kommer troligen inte märka så stor skillnad men du kommer att få information från respektive föreningsstyrelse och kommer bl a bli kallad till ett första årsmöte för den nya föreningen så småningom. För fotbollens medlemmar blir det ännu enklare, då nuvarande Danderyds SK kommer att bli en fotbollsförening så fort de övriga sektionerna skiljts av, vilket skall vara klart vid årsskiftet. På detta sätt förenklas alliansombildningen avsevärt och vi kommer mycket snabbare till målet. En ny förening, Danderyds SK Idrottsallians, kommer inom kort att skapas och ha fyra medlemmar: fotboll-, volleyboll-, friidrott- och innebandyföreningen. Idrottsalliansen kommer att ansvara för förvaltningen av DSKs varumärke och ha som syfte att verka för ett gott samarbete mellan de ingående föreningarna och att säkerställa att DSKs stolta traditioner sedan klubbens bildande 1934 upprätthålls, men också att DSK och dess medlemsföreningar fortsätter att utvecklas i takt med den övriga samhällsutvecklingen.

En viktig aktivitet som nu pågår är en extra revision av DSKs ekonomiredovisning, som huvudstyrelsen beslutat om. Syftet är att säkerställa att uppdelningen av DSKs ekonomi mellan de nya föreningarna görs på en korrekt grund. Vi har därför anlitat en extern auktoriserad revisor som hjälper oss med detta. Arbetet med ombildandet och uppdelningen av ekonomin skall vara klart vid årsskiftet enligt plan.

En konsekvens av ombildningen är att det gemensamma kansliet på Danderydsvallen avvecklas i samband med årsskiftet och respektive förening kommer att ta hand om sin egen administration och ekonomi. Mer information om detta kommer att komma från respektive förening.

Jag vill också passa på att lyfta fram en verklig institution inom DSK, nämligen Danderyds OS, som friidrottssektionen nu arrangerat för 45:e året i rad! Tävlingen lockade i år över 500 skolelever i kommunen. Jag vet att många föräldrar till aktiva i DSK har deltagit genom åren. För många är det första gången man provar på friidrott och kommer i kontakt med DSK. Tävlingen är helt unik i Sverige, då den lockar en väldigt stor andel av alla skolbarn i kommunen. Som prisutdelare på söndagen hade vi bjudit in kommunens nya fritidschef Håkan Arfwedson. Håkan, som har sin bakgrund i föreningslivet, var mycket imponerad av arrangemanget och entusiasmen bland deltagarna. En mycket bra reklam för Danderyds SK!

Mer info om OS finns här: http://www.dskfri.se/Arrangemang/Danderyds-OS/

Slutligen vill jag gratulera DSKs nestor Börje Åberg på 80-årsdagen! Börje har varit medlem i huvudstyrelsen sedan 1957 och har ett helt fantastiskt engagemang för vår förening vilket han visat otaliga gånger under årens lopp. Han har bl a instiftat ett stipendium som varje år delas ut till välförtjänta ledare och aktiva. Stort tack till Börje för dina insatser och grattis från hela DSK!

Det var allt för denna gång!

Med vänliga hälsningar, 

Jan Berneryd

Ordförande

Danderyds SK

Frågor och svar som kommit i samband med enkäten till fotbollens aktiva:

Varför gjordes enkäten?

Svar: Huvudstyrelsen ville på detta sätt få en bättre bild av vad de aktiva i fotbollen och deras föräldrar tycker i frågan om ett eventuellt samgående med IFK Stocksund. Många av våra aktiva i fotbollen är under 15 och har därför inte rösträtt på årsmöten (enligt våra stadgar), och en omröstning kan bara hållas på ett årsmöte eller ett extra föreningsmöte.

Vem fick enkäten och fick svara?

Svar: Alla aktiva fotbollspselare (som betalt medlemsavgiften) har fått enkäten via mail och kunnat svara en gång per aktiv (eventuella dubbletter har tagits bort)

Varför gick enkäten ut utan föregående informationsmöten?

Svar: På grund av tidsbrist och en hård arbetsbelastning på huvudstyrelsens medlemmar efter sommaren i kombination med en vilja att inte fördröja enkäten ytterligare fattade huvudstyrelsen beslutet den 27/9 att skicka enkäten utan infomöten innan. Eftersom det inte handlade om en omröstning (se nästa fråga nedan ) utan en enkät finns inget krav i vår stadga på att infomöte måste hållas innan. 

Är enkäten samtidigt en omröstning?

Svar: Nej, det är en enkät. En medlemsomröstning om en större fråga, som t ex ett samgående, kräver att det kallas till ett årsmöte eller extra föreningsmöte där information och ett beslutsunderlag om frågan gått ut i kallelsen. Detta finns noggrant beskrivet i DSKs stadga som du hittar på DSKs hemsida. 

Fråga: Varför har fotbollsstyrelsen inte rösträtt på huvudstyrelsemöten?

Svar: Det beror på att årsmötet inte valde några av fotbollsstyrelsemedlemmarna till huvudstyrelsen. Vilket berodde på att man inte i förväg kontaktat valberedningen utan istället valde att presentera den nya fotbollsstyrelsen direkt på årsmötet när huvudstyrelsen redan var vald. Jag har därför bjudit in och adjungerat ordförande Carlos och kassör Mats till huvudstyrelsemötena eftersom jag tycker det är viktigt att styrelsen för den största sektionen är representerad på huvudstyrelsemötena. Fotbollsstyrelsen har därmed varit (och kommer fortsatt att vara) representerad vid samtliga huvudstyrelsemöten sedan maj månad (30/5, 27/6, 27/9, 25/10) och har fått samtliga mötesprotokoll. En adjungerad medlem har inte rösträtt enligt DSKs stadga §25 (du hittar den på DSKs hemsida), så här står det:

"Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt och får utses till befatt­ning inom styrelsen."

Fråga: Hur påverkar enkäten fotbollsstyrelsens mandat och ansvar för att driva fotbollsverksamheten?

Svar: Egentligen inte alls, enkäten initierades av huvudstyrelsen (enligt ovan) och fotbollsstyrelsen har mandat och ansvar för att driva och utveckla fotbollsverksamheten. Eftersom DSK fortfarande är en flersektionsförening, vilket innebär att huvudstyrelsen formellt har det ekonomiska ansvaret för all verksamhet, måste dock större beslut som påverkar ekonomin godkännas av huvudstyrelsen innan de kan verkställas. Exempel på detta är anställning av tränare, större inköp/investeringar eller tecknande av större avtal. I enlighet med våra stadgar ska också fotbollsstyrelsen ta fram en verksamhetsplan och budget för fotbollen för godkännande av huvudstyrelsen.