Headerbild

Kategorier

Årsmöte 2016

2016-04-07 i Allmänt

KALLELSE ÅRSMÖTE 2016 Danderyds Sportklubbs ordinarie årsmöte hålls torsdagen den 28 april klockan 19.00 i klubblokalen på Danderydsvallen.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2016

Danderyds Sportklubbs ordinarie årsmöte hålls torsdagen den 28 april klockan 19.00 i klubblokalen på Danderydsvallen.

 

På dagordningen står, förutom procedurtekniska frågor, följande:

 

Utdelning av stipendier och utmärkelser

Fastställande av medlemsavgift

Beslut om ombildning av DSK till en alliansförening (se mer info nedan) 

Val av ledamöter till huvudstyrelsen

Val av sektionsstyrelser för fotboll, friidrott, innebandy, volleyboll

Val av revisorer

Val av valberedning

Information om det aktuella läget inom sektionerna (inklusive fotbollens planer på ett ev samgående med IFK Stocksund)

Övriga ärenden

 

Medlemmar 15 år och äldre är röstberättigade.

Möteshandlingar finns att få från kansliet.

 

 

Information om ombildning av DSK till en alliansförening

 

Observera att frågan om alliansförening inte har någonting att göra med fotbollssektionens planer på ett samgående med IFK Stocksund.

Det är två helt separata frågor och under årsmötet kommer fotbollssektionen att informera om planerna men det finns inget beslut på dagordningen gällande detta.

Nedanstående information om alliansombildning kommer att presenteras på årsmötet men vi vill ge alla medlemmar chansen att ta del av informationen redan nu för att kunna ta ställning på årsmötet. Dessutom kommer huvudstyrelsen att hålla ett informationsmöte den 18 april kl. 19.00 i klubblokalen på Danderydsvallen för att ge information och svara på frågor.

 

Den fråga som huvudstyrelsen vill att medlemmarna ska fatta beslut om på årsmötet är att ombilda DSK från dagens organisation med
fyra sektioner (och gemensam ekonomi), till en allians bestående av fyra föreningar och en alliansförening där de fyra föreningar är medlemmar. Det handlar inte om att lägga ner DSK, utan att ombilda föreningen till en ny organisationsform som huvudstyrelsen anser vara bättre anpassad för dagens verksamhet och för att bära våra stolta traditioner vidare.
Huvudstyrelsen har utsett en grupp med representanter från samtliga sektioner som under ca ett års tid jobbat med att analysera vad en ombildning skulle innebära. Gruppen har kommit fram till att fördelarna överväger nackdelarna och redovisat detta för huvudstyrelsen. Alla sektionsstyrelser har sedan fått information om vad en ombildning innebär och samtliga sektionsstyrelser ställer sig bakom förslaget. Eftersom samtliga sektionsstyrelser är positiva har huvudstyrelsen fattat beslut om att föreslå medlemmarna på kommande årsmöte att ombilda Danderyds SK till en alliansförening. Ombildningen beräknas ta 6-9 månader. Exempel på andra föreningar som har ombildats från flera sektioner till en allians är Täby IS, Mälarhöjden och AIK.

 

Bakgrund, syfte och mål med en alliansombildning

Det har skett stora förändringar i det samhälle som Danderyds SK verkat i under sina drygt 80 år. Dessa förändringar har påverkat förutsättningarna för en förening som DSK att bedriva sin verksamhet. Idag är det väldigt många ekonomiska frågor, särskilt i Danderyds kommun där föreningarna tvingas ta stora lån för att t ex investera i konstgräs (den s.k. Danderydsmodellen). Detta innebär att fotbollens mycket omfattande ekonomi sammanflätas med övriga sektioner. Detta innebär att samtliga sektioner måste involveras i ekonomiska frågor även om det bara berör en sektions verksamhet. Detta tar kraft och fokus från den egna verksamheten inom respektive sektion. Vid en ombildning till alliansförening har varje förening sin egen ekonomi som man får ta fullt ansvar för. Det innebär också att allt fokus hamnar på den egna idrottsliga verksamheten och alla beslut fattas nära verksamheten. De enda frågor som hanteras av den gemensamma alliansföreningen är förvaltningen av varumärket DSK, stipendier och utmärkelser samt förvaltning av gemensamma tillgångar (t ex prissamlingar). Alliansföreningen kan även vid behov stötta enskilda medlemsföreningar med t ex upphandling av tjänster, samt bidra med värdegrundsarbete och verka för en bra sammanhållning mellan föreningarna. Samma värdegrund som idag skall fortsatt vara vägledande inom alliansföreningen Danderyds SK. Medlemsföreningarna har lika värde, detta är en viktig del i förslaget till ombildning. Alla medlemsföreningar får samma röstetal inom Danderyds SK, oavsett storlek. De nackdelar som finns är bl a annat att det blir något mer arbete och ansvar för respektive medlemsförening vilket kan göra det svårare att rekrytera till styrelserna, det finns en risk för minskad samverkan mellan föreningarna och det är en arbetskrävande process att genomföra ombildningen.

 

Kort summerat anser huvudstyrelsen att en ombildning gör Danderyds SK bättre anpassad till dagens förutsättningar för att bedriva idrottsverksamhet.

Om du har ytterligare frågor om alliansombildning är du välkommen på informationsmötet och sedan på årsmötet.


Du kan även kontakta nedanstående personer inom respektive sektion med ev frågor:

Friidrott: Jan Berneryd 0725097200 
Fotboll: Niclas Lindgren 0703189231
Innebandy: Stefan Högberg 0725387445
Volleyboll: Dominique Sjögren 0733 25 85 12

 

 

Välkommen till Årsmötet!

Danderyds Sportklubb - huvudstyrelsen