Headerbild

Stadgar

Stiftelsen för stipendier till förtjänta ledare och idrottare inom föreningar tillhörande Danderyds SK Idrottsallians

 §  1  Stiftelsen ska ha namnet Börje Åbergs Stipendiestiftelse. Stiftelsen har organisationsnummer 802481-3274

§  2  Föregående års avkastning + maximalt 5% av kapitalet kan utgå som stipendier. 

§  3  Stiftelsens förvaltning och medel handhas av en styrelse bestående av Danderyds SK Idrottsallians ordförande och kassör. Stiftelsen tecknas av ordförande och kassör i förening. 

§  4  Ett råd bestående av Danderyds SK Idrottsallians ordförande, vice ordförande och kassör ska årligen utse en eller flera medlemmar inom Danderyds SK Idrottsallians medlemsföreningar till stipendiat/stipendiater. Stipendiat ska ha gjort en framstående ledar-, idrotts- eller annan insats till föreningarnas fromma. 

Förslag med motivering kan inlämnas till rådet senast den 1 februari årligen. Rådet ska behandla inlämnade förslag och fatta beslut före Danderyds SK Idrottsallians årsmöte. Stipendiet ska delas ut på årsmötet eller på stipendiatens förenings årsmöte. Stipendiat ska presenteras i Danderyds SK Idrottsallians verksamhetsberättelse och på hemsida.

Stipendium kan också utdelas till en eller flera föreningsmedlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd för sitt fortsatta idrottsutövande. Ansökningar med motivering kan inlämnas till rådet löpande under året. Rådet behandlar inlämnade förslag och fattar beslut löpande under året. Maximalt 50% av stipendieutrymmet kan utdelas som ekonomiskt stöd varje år.

§  5  Utformningen av stipendiet bör vara generöst och tillkomma efter samråd med stipendiaten. 

§  6  Stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av Danderyds SK Idrottsallians revisor. Revisor äger rätt att när som helst inventera stiftelsens tillgångar. 

§  7  Stiftelsens räkenskaper ska avslutas per kalenderår och revideras som en del av Danderyds SK Idrottsallians årsbokslut.

Bokslut och förvaltningsberättelse ska därefter jämte revisionsberättelse överlämnas till Danderyds SK Idrottsallians årsmöte, som har att avgöra frågan om beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse, för den tid revisionen omfattar. 

§  8  Upphör Danderyds SK Idrottsallians med sin verksamhet ska behållningen användas för annat allmännyttigt ändamål med idrottslig anknytning i Danderyds kommun. Beslut fattas av den stiftelsestyrelse som gällde vid föreningens upphörande. 

§ 9  Ändring av stadgarna för stiftelsen får ske av Danderyds SK Idrottsallians styrelse. För att ändring ska verkställas krävs att minst 2/3 av angivet antal röster biträder beslutet. 

§ 10  Dessa stadgar upprättades ursprungligen 22 oktober 1998 i samråd mellan dåvarande DSK:s ordförande Tom Wiel-Berggren och stipendiestiftelsens grundare Börje Åberg och antogs vid ordinarie styrelsemöte den 25 november 1998. Stadgarna uppdaterades av Danderyds SK Idrottsallians styrelse den 6 april 2017, 11 december 2019 samt 20 januari 2021.