Headerbild

Stadgar

Emilie O’Konors fond för flickor/kvinnor aktiva i föreningar tillhörande Danderyds SK Idrottsallians

§ 1 Emilie O’Konors fond bildades i april 2006 av DSK:s styrelse, på initiativ av DSK:s ordförande Tom Wiel-Berggren, i samband med att Emilie i Svenska Damlandslaget tog OS-silver i ishockey. Emilie började sin ishockeykarriär i DSK. Avsikten med fonden är att uppmärksamma Emilies mycket fina sportsliga insatser och låta Emilie bli ett föredöme och en inspirationskälla för idrottande flickor/kvinnor i DSK.
§ 2 DSK flersektionsförening har tillskjutit 15.000 kronor som startbelopp till fonden och nedanstående stadgar reglerar hur utdelning från fonden ska ske. Vid ombildningen till alliansförening har styrelsen för DSK den 16 januari 2017 beslutat överföra stipendieförvaltningen till Danderyds SK Idrottsallians. Om styrelsen i Danderyds SK Idrottsallians så anser, kan påfyllning av fonden ske.
§ 3 En fondstyrelse bestående av Emilie O’Konor, Danderyds SK Idrottsallians ordförande och vice ordförande beslutar om vem som ska erhålla det årliga bidraget enligt § 4.
§ 4 Ett bidrag kan årligen ges till en idrottsutövande flicka/kvinna som är aktiv i någon av Danderyds SK Idrottsallians medlemsföreningar. Bidraget bör vara maximerat till 1.000 kronor. Styrelsen får besluta om att innehålla årets bidrag om lämplig kandidat saknas eller om styrelsen vill avsätta årets belopp till kommande år, för att på så sätt kunna ge ett större belopp i bidrag. Tillsammans med fondbidraget erhåller mottagaren en plakett som bevis på mottaget stipendium.
§ 5 Ansökan om bidrag och/eller lämnande av förslag till bidragsmottagare får göras av medlem i DSKs medlemsföreningar. Ansökan/förslag ska lämnas till fondstyrelsen senast den 1 april varje år. Fondbidraget delas årligen ut på Danderyds SK Idrottsallians årsmöte eller på bidragsmottagarens förenings årsmöte , om möjligt av Emilie O’Konor.
§ 6 Beslutat och utdelat bidrag ska presenteras i DSK-aktuellt eller på annat lämpligt sätt.
§ 7 Upphör Danderyds SK Idrottsallians med sin verksamhet ska behållningen användas för annat allmännyttigt ändamål med idrottslig anknytning i Danderyds kommun. Beslut fattas av den fondstyrelse som gällde vid Danderyds SK Idrottsallians upphörande.
§ 8 Ändring av stadgarna får beslutas om av Danderyds SK Idrottsallians styrelse. För ändring krävs att 2/3 av styrelsen bifaller förslag till ändring.
§ 9 Dessa stadgar har upprättats den 22 april 2006 av DSK:s ordförande Tom Wiel-Berggren och antogs av DSK:s styrelse den 30 maj 2006. Stadgarna uppdaterades av DSK:s styrelse den 6 april 2017.