Headerbild

Stadgar

Göran Nyströms minnesfond i Danderyds Sportklubb.

§ 1  Göran Nyströms minnesfond bildades i samband med Göran Nyströms bortgång 1989-08-29, som ett uttryck för Görans engagemang inom DSK och idrotten. 

§ 2  Ursprungliga 10.000:- har växt med 50% och dessa stadgar reglerar hur utdelning från fonden skall ske. Om styrelsen så anser, kan påfyllning av fonden ske. 

§ 3  Ett bidrag kan årligen ges till  idrottsutövande barn/ungdom inom friidrott eller fotboll. Bidraget skall vara maximerat till 1.000:- Styrelsen får besluta om att innehålla årets bidrag om lämplig kandidat saknas eller om styrelsen vill avsätta årets belopp till kommande år, för att på så sätt kunna ge ett större belopp i bidrag. 

§ 4  Bidrag kan sökas av envar medlem i DSK inom aktuellt idrottsområde. Ansökan om bidrag med motivation härför, lämnas till DSK:s ordföranden senast den 1:a februari varje år. DSK:s huvudstyrelse beslutar om vem som skall tilldelas bidraget och utdelar beslutat bidrag på årsmötet. 

§ 5  Beslutat och utdelat bidrag skall presenteras i DSK verksamhetsberättelse och DSK-aktuellt. Vidare bör lokalpress snarast efter årsmötet meddelas namnet på stipendiat med motivering. 

§  6  Upphör DSK med sin verksamhet skall behållningen användas för annat allmännyttigt ändamål med idrottslig anknytning. Beslut fattas av den styrelse

som gällde vid DSK:s upphörande. 

§ 7   Ändring av stadgarna får ske av DSK:s styrelse. För att ändring skall verkställas krävs att 2/3 av styrelsen bifaller förslag till ändring. 

§ 8   Dessa stadgar har upprättats 981015 av ordföranden Tom Wiel-Berggren.